F S - free samples (vzorky zdarma)


Vzorky pružin (včetně jakostní dokumentace "Zpráva o zkoušce 1. kusu" - podrobnosti zde) poskytujeme zpravidla odběratelům ZDARMA. V případě, že si výroba vzorků vyžádá mimořádné nástrojové, časové, nebo jiné finanční zatížení můžeme odběrateli účtovat výrobu prvních vzorků pružin za využití následujícího postupu (bod V. "Vzorkové řízení" Všeobecných obchodních podmínek): - před zahájením dodávek pružin si může odběratel objednat dodávku referenčních vzorků pružin. Takto dodané vzorky mohou být odběrateli účtovány v ceně za množství odpovídající počtu dodaných kusů vzorků pružin. V případě uskutečnění následujících dodávek pružin pak bude částka účtovaná za vzorky ve vzorovém řízení odběrateli odečtena (dobropisována) při prvním vyúčtování následných sériových dodávek pružin.

Q – quality (jakost)

Při všech výrobních činnostech všech výrobních procesů používáme k řízení jakosti postupy v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001, které máme definovány především prostřednictvím vnitřních organizačních směrnic, pracovních postupů a příručkou jakosti. Ručíme za jejich dodržování a prostřednictvím našich cílů jakosti i za neustálé zlepšování systému řízení jakosti směřující k vyšší jakosti vyráběných pružin i souvisejících služeb. Jedním ze základních nástrojů dosahování jakostních cílů je stálá řízená kontrola, její vyhodnocování a přijímání případných nápravných a preventivních opatření. Kontroly provádíme ve třech základních úrovních: 1) vstupní kontrola strategických předmětů nákupu (materiál na pružiny, kooperace), 2) výrobní kontrola parametrů pružin a 3) výstupní kontrola parametrů pružin. Výsledky měření ze všech zkoušek a kontrol zaznamenáváme na měrové protokoly v tištěné, nebo digitální formě a archivujeme je po dobu 5-ti let. Na vyžádání Vám mohou být kdykoliv předloženy.

100 ppm - cílová hodnota jakosti dodávek

Tlačné a některé typy tažných pružin vyrábíme na tvářecích mechanických automatech s elektronickým sledováním průběhu výroby umožňující automaticky případnou okamžitou regulaci a korekci nastavení tvářecího stroje k dosažení požadované jakosti pružin. Při výrobě je sledováno 100% pružin z výrobní dávky a případně zjištěné neshodné kusy jsou systémem automaticky vytříděny mimo bezvadnou dávku. U takto sledované výrobní dávky je možné ze sledovacího systému pořídit výpis sledování procesu výroby - SPC. Zkrutné, tažné a tvarové pružiny vyrábíme na strojích s CNC řízením. Tyto stroje umožňují sledování až 5-ti libovolných parametrů pružin dotekovými, nebo UV sondami. Prostřednictvím svého software stroj okamžitě provede případnou regulaci a korekci nastavení pracovních poloh tvarovacích nástrojů k dosažení požadované jakosti pružin. Při výrobě je sledováno 100% pružin z výrobní dávky a případně zjištěné neshodné kusy jsou buď vytříděny mimo bezvadnou dávku, nebo stroj prostřednictvím tzv. chybového programu vyrobí speciální, snadno odlišitelný kus. Nejen prostřednictvím našeho technologického vybavení, ale i soustavným výcvikem všech zaměstnanců a propracovanou strukturou procesů i jednotlivých činností v naší společnosti, je naším cílem dlouhodobě garantovat úroveň jakosti výroby nepřevyšující podíl neshodných výrobků v dodávce v hodnotě 100 ppm.

TDP - technické dodací podmínky

Pro vyjasnění a zjednodušení vzájemné komunikace při řešení technických problémů, návrhů a změn konstrukcí pružin atd. nabízíme vypracování Technických dodacích podmínek - TDP pro dodávky přesných vinutých pružin. TDP obsahují obecné vysvětlení technických pojmů pružin, kompletní popis technických parametrů, postupy měření, možnosti povrchových úprav a konstrukčních řešení všech typů a tvarů pružin, možnosti a podmínky provedení balení, dopravy a skladování pružin, a také podmínky a lhůty mezí životností pružin všech typů a tvarů které vyrábíme. TDP zpracováváme ZDARMA a garantujeme soulad TDP s normami systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a jejich přímou návaznost na Vaše používané portfolio pružin.

QD 3.1.B - jakostní dokumentace

Pokud není v kupní smlouvě, nebo technických dodacích podmínkách vzájemně stanoveno jinak, provádíme jakostní přejímky pružin prostřednictvím výstupní kontroly v souladu s požadavky našich vnitřních organizačních směrnic odpovídajících normám systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Standartně ke každé dodávce pružin přikládáme jakostní dokumentaci "Prohlášení o shodě s objednávkou 2.1" podle ČSN EN 10204 2.1. Na požádání odběratele můžeme tento dokument nahradit jakostní dokumentací "Inspekční certifikát 3.1.B" (ATEST) podle ČSN EN 10204 3.1. Vystavení obou jakostních dokumentů provádíme ZDARMA.

NAB - nabídka dodávek pružin

Zpracování nabídky na dodávky pružin je ZDARMA. Nabídky na dodávky vinutých přesných pružin zapracováváme u standartních typů pružin do dvou pracovních dní, v případě potřeby odběratele i expresně do hodiny. U nestandartních provedení pružin (složitě tvarových, nebo z nestandartního materiálu) pak nabídku zpracujeme nejpozději do týdne. Každá nabídka obsahuje kompletní informace o dodávkách pružin, s uvedením všech dodacích podmínek (ceny, termíny dodávek, typ a cena balení, dopravy, povrchové úpravy, atd.), jakostních dodacích podmínek (typy dokumentů výstupní kontroly, atesty, dodací listy, atd.) a ostatních obchodních podmínek (Všeobecné obchodní podmínky). Nabídka je zpracována prostřednictvím nabídkového dopisu a přiloženého ceníku pružin. Nabídku lze zaslat poštou, faxem, nebo v elektronické podobě e-mailem ve formátech MS Word a MS Excel.

Smidra design - tvůrce těchto stránek