Web rights

Žádáme tímto všechny návštěvníky internetových stránek www.martis.cz, a ostatních stránek provozovaných společností MARTIS - pérovna s.r.o., aby se řádně seznámili s těmito podmínkami, upravujícími podmínky přístupu a provozu. Užíváním stránek www.martis.cz a ostatních stránek provozovaných společností MARTIS - pérovna s.r.o. návštěvník souhlasí s těmito podmínkami


© MARTIS - pérovna s.r.o. 2003


1. Prosíme všechny osoby, které navštívily stránky www.martis.cz (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání Stránek www.martis.cz.

2. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek www.martis.cz a ostatních stránek provozovaných společností MARTIS - pérovna s.r.o. (dále jen "Stránky www.martis.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").

3. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek www.martis.cz s adresou domovské stránky www.martis.cz je společnost MARTIS - pérovna s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.Stránky www.martis.cz jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice.

4. Jakékoliv užití Stránek www.martis.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek www.martis.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv MARTIS - pérovna s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek www.martis.cz.

5. Na Stránkách www.martis.cz jsou společností MARTIS - pérovna s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu MARTIS - pérovna s.r.o.

6. www.martis.cz® a logo MARTIS - pérovna s.r.o. ® jsou přihlášené ochranné známky společnosti MARTIS - pérovna s.r.o..

7. Veškerý obsah Stránek www.martis.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek www.martis.cz byl získán ze zdrojů, které MARTIS - pérovna s.r.o. považuje za spolehlivé. MARTIS - pérovna s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Stránek www.martis.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách www.martis.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách www.martis.cz.

8. MARTIS - pérovna s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek www.martis.cz.

9. Každý Uživatel užívá Stránky www.martis.cz na vlastní riziko. MARTIS - pérovna s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek www.martis.cz. MARTIS - pérovna s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek www.martis.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. MARTIS - pérovna s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek www.martis.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám anebo nemožnosti využívání jejich obsahu. MARTIS - pérovna s.r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách www.martis.cz. MARTIS - pérovna s.r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. MARTIS - pérovna s.r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách www.martis.cz.

10. MARTIS - pérovna s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek www.martis.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. MARTIS - pérovna s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky www.martis.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

11. Pokud se Uživatel pohybuje v části Stránek www.martis.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá Uživatelem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě Registrovaného přístupu má MARTIS - pérovna s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti Uživatelem následujícím způsobem:

a) použití pro marketing v rámci skupiny MARTIS - pérovna s.r.o., vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
b) použití pro personifikaci Stránek www.martis.cz a čerpaných služeb.


Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností MARTIS - pérovna s.r.o. nebo jinou společností ze skupiny MARTIS - pérovna s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.


12. MARTIS - pérovna s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

13. Společnost MARTIS - pérovna s.r.o. upozorňuje uživatele svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude společnost MARTIS - pérovna s.r.o. povinna se řídit.

14. Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách www.martis.cz, může kdykoliv tuto registraci zrušit na adrese webmaster@martis.cz.

15. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

16. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách www.martis.cz. MARTIS - pérovna s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 10.7.2003.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

V Praze 10.7.2003.

Vlastimil Ošauer
jednatel společnosti MARTIS - pérovna s.r.o.


Smidra design - tvůrce těchto stránek