Všeobecné obchodní podmínky pro rok 2004

Obsah:
I. Úvod
II. Výklad obchodních pojmů
III. Registrace kupujícího u prodávajícího
IV. Poptávka a nabídka
V. Vzorkové řízení
VI. Výkresová, technická a ostatní dokumentace
VII. Objednávka
VIII. Kupní smlouva, předmět a čas plnění
IX. Cenová ujednání a platební podmínky a úhrada předmětu plnění
XI. Jakostní přejímky a zkoušky předmětu plnění
XII. Prodlení s dodávkou předmětu plnění
XIII. Reklamace předmětu plnění
XIV. Záruky prodávajícího za předmět plnění
XV. Důvody osvobození od odpovědnosti (vyšší moc)
XVI. Přechod vlastnických práv a nebezpečí za škody předmětu plnění
XVII. Rozhodné právo
XVIII. Platnost VOP
XIX. Závěrečná ustanovení
XX. Akceptanti všeobecných obchodních podmínek pro rok 2004

I. Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi společností MARTIS - pérovna s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím. Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení VOP změnit nebo vyloučit, a to pouze písemným ujednáním v kupní smlouvě (dále jen KS). Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá podle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

II. Výklad obchodních pojmů

Obchodní pojmy je třeba vykládat v souladu s výkladovými pravidly obchodních podmínek vypracovaných Mezinárodní obchodní komorou (INCOTERMS 2000), platnými v době uzavření smlouvy.

III. Registrace kupujícího u prodávajícího

Kupující, který vstoupí do obchodního kontaktu s prodávajícím (zašle objednávku nebo návrh KS) se seznámí s těmito VOP a předloží prodávajícímu výpis z obchodního rejstříku příslušného soudu, živnostenský list, osvědčení o registraci plátce DPH a sdělí další potřebné informace ke komunikaci s kupujícím (telefonní a faxové číslo, e-mail a bankovní spojení). Prodávající si kopie těchto dokumentů uloží a zanese veškeré údaje do své databáze kupujících. O jakékoliv změně v dokumentech uvedených v tomto bodu VOP je kupující povinen prodávajícího informovat nejpozději do 14-ti dnů od změny.

IV. Poptávka a nabídka

Kupující může prodávajícímu předat poptávku na předmět plnění budoucí KS a to prostřednictvím výrobního výkresu předmětu plnění, nebo prostřednictvím vzorku předmětu plnění. Poptávka musí obsahovat přesný technický popis předmětu plnění, požadované dodací množství, navrhovaný termín dodání typ balení, typ dopravy a případně jiné další specifikace. Prodávající si může na kupujícím vyžádat další informace k poptávce a do 7-mi pracovních dnů vypracuje bezplatně nabídku na předmět plnění. Tato lhůta může být prodloužena v případě, že k nabídce bude nezbytné vyjádření kooperujících společností (zejména u povrchových úprav nebo výroby speciálních nástrojů a přípravků). Pokud prodávající vypracovává nabídku na předmět plnění podle vzorků dodaných kupujícím, je kupující informován o výsledcích měření všech parametrů vzorků potřebných k výrobě a nabídka je vypracována až po odsouhlasení parametrů předmětu plnění oběma stranami. Kupující nese odpovědnost a náklady za nabídku a technickou jakost (i jakost případné následné dodávky předmětu nákupu) zpracovanou na základě vzorku dodaného kupujícím, který je neshodný (vadný) a podle kterého byly kupujícím schváleny technické parametry předmětu plnění. Pokud není na nabídce uvedeno jinak, je tato platná po dobu 3 měsíců od data vystavení.

V. Vzorkové řízení

Před zahájením dodávek předmětu plnění si může kupující objednat od prodávajícího referenční vzorky. Takto dodané vzorky mohou být kupujícímu účtovány v ceně za množství odpovídající počtu dodaných kusů vzorků předmětu plnění. V případě uskutečnění následujících dodávek předmětu plnění pak bude částka účtovaná za vzorky ve vzorovém řízení odečtena (dobropisována) při prvním vyúčtování následných sériových dodávek předmětu plnění.

VI. Výkresová, technická a ostatní dokumentace

Veškeré výkresy a technické podklady, které dodá jedna strana druhé zůstávají majetkem té první a druhá strana je nesmí použít neoprávněným způsobem, rozmnožovat je, publikovat nebo jinak prezentovat třetím osobám bez písemného souhlasu první strany.Cenové, technické a jiné údaje uváděné v tištěných materiálech a propagačních prospektech jsou závazné pouze tehdy, jestliže na ně smlouva výslovně odkazuje.

VII. Objednávka

Kupující objednává předmět plnění vždy písemně a to formou objednávek, nebo odvolávek na příslušnou KS. Na každou došlou objednávku nebo odvolávku prodávající zašle nejpozději do 7-mi pracovních dnů kupujícímu její potvrzení s případnými korekcemi dodacích podmínek oproti uzavřené KS (zejména termínem dodání). Pokud kupující odeslal prodávajícímu svou objednávku, aniž by předtím dostal nabídku od prodávajícího, považuje se smlouva za uzavřenou (s dodacími podmínkami tak jak jsou uvedeny na potvrzení objednávky), jakmile prodávající odešle potvrzení objednávky. Po písemném potvrzení objednávky nebo odvolávky, jsou všechny dohody týkající se takto uzavřené smlouvy závazné pro obě dvě strany.

VIII. Kupní smlouva, předmět a čas plnění

Kupní smlouva je uzavřena po vzájemném jednání obou stran o podmínkách a znění smlouvy, které musejí probíhat vždy písemně. KS je uzavřena i na základě potvrzené objednávky prodávajícím. KS musí obsahovat veškeré identifikační údaje obou smluvních stran, přesnou specifikaci a označení předmětu, plnění, dobu a místo plnění, cenu za předmět plnění a to včetně všech případných příplatků, nebo jiné zvláštní požadavky. Prodávající je povinen dodat na základě řádně uzavřené KS kupujícímu předmět plnění v množství, jakosti, a čase tak, jak je dohodnuto v KS. Není-li smlouvou stanoveno jinak, je prodávající povinen předat kupujícímu doklady vyžadované Obchodním zákoníkem a nutné k převzetí a zakoupení zboží nejpozději v čase placení kupní ceny. Obvyklá dodací lhůta předmětu plnění jsou 2 měsíce od potvrzení uplatněné objednávky. U předmětu plnění, kde sériové výrobě předchází případný vývoj výrobku, vzorkování, úprava nebo pořízení přípravků, nástrojů nebo strojů, se dodací lhůta může prodloužit až na 6 měsíců. Jakákoliv jiná dodací lhůta se může dohodnout v KS.

IX. Cenová ujednání a platební podmínky a úhrada předmětu plnění

Ceny předmětu dodání jsou stanoveny dohodou (s přihlédnutím k § 448 OZ) a jsou vždy uváděny bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH). DPH prodávající připočítává kupujícímu na daňových dokladech (fakturách) v souladu a ve výši se zákonem o DPH. U cen předmětu dodání jsou uváděny jednotky za které jsou ceny stanoveny (u pružin je cenovou jednotkou vždy 100 ks pružin). Pokud není stanoveno jinak, je výchozí cena uváděna dle podmínek INCOTERMS 2000 v paritě EXW. Základní lhůta splatnosti daňových dokladů je 14 dnů od data uskutečnění daňového plnění, které je shodné s datem vystavení daňového dokladu. Za prodloužení lhůty splatnosti nad 14 dnů může prodávající požadovat na kupujícím navýšení ceny. V případě kupujícího u kterého se jedná o první dodávky předmětů plnění, nebo u kterého dochází opakovaně ke zpoždění v úhradách faktur může prodávající požadovat platbu za předmět plnění předem (prostřednictvím zálohového listu) a to minimálně ve výši nákladů na zhotovení předmětu plnění. Faktura musí obsahovat číslo faktury, název a adresu prodávajícího i kupujícího, data vystavení, splatnosti a uskutečnění zdanitelného plnění, název peněžního ústavu a číslo účtu, IČO, DIČ a všechny ostatní zákonné údaje o ceně. Kupující je v prodlení s placením kupní ceny, jestliže v den splatnosti faktury nebyla celá fakturovaná částka připsána na účet prodávajícího. V tomto případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek z prodlení v maximální výši přípustné podle OZ. U poštovní dobírky, obchodního balíku nebo kusové zásilky na dobírku platí kupující cenu předmětu plnění při jeho převzetí.

X. Množství, místo, doprava a balení předmětu plnění

Množství dodaných předmětů plnění se může podle všeobecných zvyklostí obvyklých v tomto průmyslovém odvětví pro tento druh předmětu plnění od smluveného množství odchýlit ± 5%, pokud se jedná o smluvené množství nad 100 ks a více. Místem plnění je expediční sklad prodávajícího podle podmínek INCOTERMS 2000 v paritě EXW, pokud není v KS stanoveno jinak. Prodávající vyzve kupujícího na den, kdy je zboží k odběru nejméně 2 dny předem. Pro dopravu předmětu plnění je prodávajícím standartně využíván smluvní spěšný dopravce, obchodní balík České pošty, nebo doprava zajištěná kupujícím. Předměty plnění jsou standartně baleny do papírových pětivrstvých kartónových krabic, samouzavíracích PE sáčků, nebo do vratných plastových přepravek. Za vratné obaly je kupujícímu účtována záloha vratná při vrácení obalů prodávajícímu. Za poškození vratných obalů může prodávající požadovat náhradu až do výše 100% zálohy za daný obal. Nevrátí-li kupující vratné obaly do 40 dnů ode dne expedice, bude hodnota vratných obalů prodávajícím kupujícímu vyúčtována a obaly se stanou majetkem kupujícího. Hodnota nevratných obalů se účtuje kupujícímu se zbožím a obal se stává majetkem kupujícího spolu s předmětem plnění.

XI. Jakostní přejímky a zkoušky předmětu plnění

Pokud není v KS stanoveno jinak, provádí jakostní přejímky prostřednictvím výstupní kontroly prodávající v souladu s požadavky svých vnitřních organizačních směrnic odpovídajících normám systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001. Na požádání kupujícího vydává prodávající „Inspekční certifikát 3.1.B“ (ATEST) podle EN 10204 3.1, nebo „Prohlášení o shodě s objednávkou 2.1“ podle EN 10204 2.1. V případě požadavku na přejímku předmětu plnění nezávislým kontrolním orgánem vydává protokol o provedené přejímce orgán pověřený touto přejímkou. Veškeré náklady na zkoušky a dokumentaci požadované kupujícím nad rámec běžných zvyklostí a dohodnutých podmínek nese kupující. V případě provedení přejímky zástupcem kupujícího, vydává osvědčení o jakosti prodávající s podpisem zástupce kupujícího.

XII. Prodlení s dodávkou předmětu plnění

Zjistí-li prodávající, že nemůže dodržet dohodnutý termín dodání dodávky, nebo se prodlení ukáže jako pravděpodobné, vyrozumí o tom bez odkladu kupujícího (oznámení o prodlení) a při tom uvede očekávaný termín splnění dodávky.
V případě, že prodávající předal oznámení o prodlení, může kupující uplatnit své právo odstoupit od smlouvy a to nejpozději do 10-ti dnů od obdržení tohoto oznámení, v opačném případě je termín uvedený v oznámení platný jako nově dohodnutý termín dodání. V případě, že dodávku nelze uskutečnit v určeném termínu a je-li to způsobeno kupujícím, je povinen zaplatit každou splatnou platbu týkající se dodávky, jako kdyby dotyčný předmět plnění byl dodán. Prodávající zajistí skladování předmětu plnění na náklady a nebezpečí kupujícího. Na přání kupujícího pojistí prodávající předmět plnění na náklady kupujícího. Při prodlení s dodávkou zaplatí strana, která prodlení způsobila, náhradu škody nebo pokutu pouze v takové výši, na jaké se strany písemně dohodly. Pro náhlé nárazové požadavky kupujícího na dodávky předmětu plnění je možné s prodávajícím dohodnout v KS za poplatek stálé skladové množství předmětu plnění.

XIII. Reklamace předmětu plnění

Po dodání předmětu plnění podrobí kupující předmět plnění zkouškám tak, jak to vyžadují obchodní a technické zvyklosti. Vady (neshody) na předmětu plnění musí kupující oznámit písemně (protokol o neshodě) a uvést povahu a rozsah neshod, a to nejpozději do 14-ti dnů od dodání nebo při pozdějším zjištění neshod, ihned poté, co byly neshody zjištěny. Vady na předmětu plnění, které vznikly při přepravě prováděné nezávislým smluvním dopravcem, musí být oznámeny prodávajícímu i dopravci. Jestliže kupující neoznámí vady ve stanovené lhůtě, i když vady zjistil nebo by musel zjistit, jeho práva uplatňovat nároky vůči prodávajícímu z titulu neshod na předmětu plnění zanikají. Odpovědnost prodávajícího se omezuje na vady oznámené v době jednoho roku po dodání předmětu plnění.

XIV. Záruky prodávajícího za předmět plnění

Pokud má dodaný předmět plnění takové vady, za které je prodávající odpovědný a které byly oznámeny podle článku XIII těchto VOP, je prodávající povinen na vlastní náklady a v rychlosti odpovídající okolnostem, dle vlastního uvážení, ale po dohodě s kupujícím, buď vady odstranit (přetříděním nebo opravou), nebo dodat nové bezvadné zboží výměnou za vadné. Prodávající přitom nese nutné dopravní náklady, ale nenese náklady na demontáž a instalaci nebo přepracování předmětů souvisejících s předmětem dodání. Kromě uvedených povinností není prodávající odpovědný za škody nebo ztráty přímo či nepřímo způsobené v důsledku neshod předmětu plnění. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou neshodami předmětu plnění až do výše 100% kupní ceny předmětu plnění, maximálně však do výše 100.000,- Kč. Prodávající přejímá podpisem KS závazek, že předměty plnění bude po dobu 6-ti měsíců způsobilé ke smluvenému, obvyklému účelu, nebo si zachová smluvené, obvyklé vlastnosti za předpokladu montáže podle obvyklých technických zvyklostí a za předpokladu obvyklého skladování v suchých prostorách bez porušení konzervačních předpisů pro předmět plnění. Záruční lhůta počíná běžet ode dne odeslání předmětu plnění od prodávajícího.

XV. Důvody osvobození od odpovědnosti (vyšší moc)

Prodávající a kupující nejsou oprávněni uplatňovat vůči druhé straně neplnění smlouvy, jestliže je plnění smlouvy podstatně ztíženo v důsledku pracovního konfliktu nebo okolnosti, na které nemá druhá strana vliv, jako jsou válka, mobilizace, politické nepokoje, státní zásahy různého druhu, požár, přírodní události, nedostatek energie, závady v dopravě, rozsáhlé závady provozu a nebo podstatné zmetky u dotyčné strany, jakož i vadné plnění od dodavatelů na základě okolností zmíněných v tomto odstavci. Jestliže takto postižená strana neprodleně písemně nevyrozumí druhou stranu o tom, že taková událost nastala, nemá právo na uplatnění osvobození od odpovědnosti z těchto důvodů. Vede-li událost předem zmíněného druhu k tomu, že smlouva nemůže být splněna v přiměřené lhůtě, mají obě strany právo odstoupit od smlouvy ohledně nesplněné části na základě písemného sdělení. Odstoupí-li v takovém případě od smlouvy kupující, má prodávající nárok na náhradu těch nákladů, které mu vznikly splněním dodávky až do okamžiku odstoupení od smlouvy, s výjimkou toho, co v rámci své obchodní činnosti může získat jiným způsobem.

XVI. Přechod vlastnických práv a nebezpečí za škody předmětu plnění

Dodané předměty plnění zůstávají majetkem prodávajícího do té doby, než je v plné výši uhrazena kupní cena předmětu plnění na účet prodávajícího. Po uhrazení plné výše kupní ceny přechází vlastnické právo na kupujícího. Nebezpečí škody na předmětu plnění (OZ § 368 odst.2) přechází na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu s předmětem plnění nakládat. V případě, že je v KS dohodnut jiný způsob přepravy, přechází toto nebezpečí v okamžiku předání předmětu plnění prvnímu přepravci. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na předmět plnění tento zkontrolovat. Pokud kupující takto předmět plnění ihned neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto, nemůže uplatňovat náhradu škody, která vznikla v důsledku používání předmětu plnění, jež mělo škody zjistitelné při kontrole. I při zjištění škod při prohlídce předmětu plnění kupujícím je kupující povinen zaplatit kupní cenu a prodávajícího informovat podle článku XIII těchto VOP.

XVII. Rozhodné právo

Pro všechny smlouvy uzavřené mezi oběma stranami je rozhodným právem právo české. Pro právní důsledky výhrady vlastnického práva sjednané v článku XVI těchto VOP, je rozhodné právo země, kde se předmět plnění nachází po jeho dodání. Veškeré spory mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s plnění KS uzavřené podle těchto VOS, budou řešeny soudem místně příslušným prodávajícímu a v souladu s platnými zákonnými předpisy ČR.

XVIII. Platnost VOP

Akceptanti VOP a obě smluvní strany KS jsou svými smluvními projevy vázáni. V případě, že kupující odstoupí od uzavřené kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky, je povinen uhradit prodávajícímu náhradu těch nákladů, které mu vznikly splněním dodávky až do okamžiku odstoupení kupujícím od smlouvy. Platnost těchto VOP je stanovena pro rok 2004.

XIX. Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen prodávajícího písemně informovat o záměru vývozu předmětu plnění a respektovat prodávajícím případně stanovená omezení vývozu. Veškeré KS, výkresy, technické podklady a všechny ostatní dokumenty spojené s uplatňováním těchto VOP, které dodá jedna strana druhé, nesmějí být jakkoliv použity neoprávněným způsobem, rozmnožovány, publikovány ani poskytovány třetím osobám bez písemného souhlasu první strany. Změny a doplňky těchto VOP musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Úmluvy stanovené těmito VOP mohou být změněny prostřednictvím podmínek uvedených v platných KS uzavřených mezi smluvními stranami.

XX. Akceptanti všeobecných obchodních podmínek pro rok 2004




za MARTIS-pérovna s.r.o. (prodávající)               za (kupujícího)

V Praze dne .............................................



Smidra design - tvůrce těchto stránek