Specifika TDP pro tlačné pružiny

 • pokud není uvedeno v objednávce, kupní smlouvě, nebo těchto TDP uvedeno jinak, technické dodací podmínky dodávek válcových tlačných pružin se řídí ČSN 02 6002 a kuželových tlačných pružin se řídí ČSN 02 6007
 • popis, výpočet a směrnice pro konstrukci tlačných válcových pružin jsou uvedeny v ČSN 02 6001, tlačných kuželových pružin v ČSN 02 6006
 • tvar tlačných pružin je dán výrobním výkresem pružin odpovídajícím ČSN EN ISO 2162-1, tabulkou č. 1 ČSN 02 6002 pro válcové a tabulkou č. 1 ČSN 02 6007 pro kuželové pružiny
 • tlačné pružiny se zásadně vyrábějí s pravým smyslem vinutí závitů a s neprogresivním stoupání závitů (konstantní rozteč mezi činnými závity
 • tlačné pružiny s levým smyslem vinutí závitů se vyrábějí pouze z vážných technických důvodů a je nutné tuto volbu s výrobcem předjednat
 • výrobce vyrábí pružiny s obrobenými závěrnými závity od průměru drátu d=0,40mm a to u válcových i kuželových tlačných pružin


 • Pozn.: obrábění - broušení závěrných závitů pružin je ekonomicky náročná operace (zvláště u kuželových tlačných pružin), proto je nutné při konstrukci pružin zvážit nezbytnost předepsání broušení závěrných závitů. Broušení závěrných závitů tlačných pružin se předepíše v případě, že se pružina při vykonávání práce v uložení otáčí kolem své podélné osy, nebo v případě potřeby dodržení kolmosti podélné osy pružiny s opěrnými plochami pružiny. Pokud je při konstrukci pružiny vyžadováno pouze dodržení kolmostí e 1 nebo e 2 , je vhodné s výrobcem prokonzultovat možnost použití speciálního tvaru závěrných závitů (zejména u pružin z drátů d<1,00mm a u pružin s poměrem vinutí i>12) tak, aby bylo docíleno požadovaných kolmostí bez nutnosti obrábění závěrných závitů.

 • základní rozměry tlačných válcových pružin jsou uvedeny v tabulce č. 4 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulce č. 2 ČSN 02 6007
 • pro volbu průměru drátu (bod 1.1 obou tabulek) je nutné vycházet ze standartně dodávaných rozměrů výrobců drátů a kompletní rozměrové řady rozměrů drátů naleznete ZDE
 • ostatní rozměry pružin které nevyhovují limitům podle tabulek č. 4 a č. 2 je nutné předjednat s výrobcem
 • typ namáhání (pracovní podmínky) tlačných válcových pružin je uveden v tabulce č. 6 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulce č. 4 ČSN 02 6007
 • ustanovení o požadavcích na sílu vyvinutou tlačnou válcovou pružinou (silový graf) jsou uvedena v tabulce č .7
  ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulce č. 5 ČSN 02 6007
 • ustanovení o požadavcích na stabilitu provedení tlačných válcových pružin jsou uvedena v tabulce č. 8 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulce č.6 ČSN 02 6007
 • není-li na výrobním výkrese tlačné pružiny předepsána míra stlačení pružiny (usazovací délka - deformace pružiny na délku) před měřením její silové charakteristiky, výrobce tuto míru označí jako lx a stanoví ji (vypočítá) podle vzorce:
 • lx = min(l1,l8,lu), kde lu = 1/3×(l 0 - (z - 1)×d) + (z - 1)×d
 • Jedná se o míru stlačení pružiny na jednu třetinu mezery mezi činnými závity a . Míru usazení lx výrobce použije pro měření délky tlačných pružin l0 i v případě, že na výrobním výkrese tlačné pružiny není zakreslen silový graf pružiny (délky l1 nebo l8) a není předepsán ani požadavek odběratele zda neusazené pružiny (nestlačené na stabilizační míru) mají být dodány v délce l0, nebo v délce ln( ln je délka l0 zvětšená o míru usazení pružiny při jejím stlačení na stabilizační délku). Pokud není předepsán požadavek na dodání pružin v neusazeném stavu v délce l0, výrobce vždy tlačné pružiny dodává v délce ln. Délky pružin l0 jsou ve všech měrových protokolech a jakostních dokumentech výrobcem vždy udávány po usazení pružin, pokud není předepsán požadavek na dodání pružin v neusazeném stavu v délce l0.
 • výrobce zásadně dodává tlačné pružiny neusazené
 • případný požadavek na usazení tlačných pružin je možné volit pouze v případě vážných technických důvodů, a je nutné tento požadavek s výrobcem předjednat

 • Pozn.: potřebný počet stlačení tlačné pružiny na usazovací délku je závislý na parametrech tlačné pružiny (obecně platí, že čím větší poměr vinutí a menší stoupání závitů pružiny tím je menší míra usazení pružiny – rozdíl mezi délkou ln a l0). K usazení pružiny postačí maximálně 5 stlačení na usazovací délku, běžně však postačí 1÷3 stlačení (dalším stlačením se již pružina nezkracuje – neusazuje). Dodávat pružiny stabilizované je z ekonomického hlediska velice náročné, proto je nutnost jeho předepsání třeba důkladně prověřit (zvážit zda při vstupní, výstupní kontrole výrobku ve které je pružina zamontována, nebo při její montáži nedochází k nucenému stlačování – usazování pružiny a tím neopodstatněnosti předepsání požadavku na její stabilizaci). Z praxe vyplývá, že je nutné tomuto bodu TDP věnovat zvýšenou pozornost a tím předejít případným budoucím neshodám v dodávkách tlačných pružin.

 • ustanovení o požadavcích na úpravu povrchu tlačných válcových pružin jsou uvedena v tabulce č .8 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulce č .7 ČSN 02 6007
 • na tlačné pružiny vyrobené z taženého drátu zpevněného patentováním je možné aplikovat další protikorozní povlaky galvanickým pokovením (černění, libovolně barevný zinkový chromát, cínování, fosfátování), nebo fluoro -plastové protikorozní povlaky (DELTA MKS), podrobnosti naleznete zde
 • všechny tyto požadavky na dodatečnou povrchovou úpravu je nutné s výrobcem předjednat

 • Pozn.: u tlačných pružin může při pokovení v rotačních bubnech dojít k zapletení pružin a následně k nekvalitnímu pokovení celého povrchu pružiny. Ke stejnému problému může dojít i v místech kde k sobě přiléhají závěrné závity pružiny (pokud je jich více než 1+1 na každém konci). Nekvalitnímu pokovení lze předejít vhodnou konstrukcí pružin, nebo pokovením pružin závěsným způsobem, které ale výrazně zvyšuje výslednou cenu pružin. Obecně platí, že pružiny do průměru drátu d = 1,50mm je ekonomicky výhodnější vyrobit z nerezového chromniklového materiálu, před výrobou pružin z patentované oceli a jejich následné protikorozní povrchové úpravy.

 • toleranční pole rozměrů, silových parametrů a tuhosti tlačných pružin se zásadně toleruje souměrnými mezními úchylkami
 • ustanovení o mezních úchylkách tolerancí tlačných válcových pružin jsou uvedena v tabulkách č .10÷20 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v tabulkách č . 8÷13 ČSN 02 6007
 • není-li s odběratelem dohodnuto jinak, provede výrobce netolerované rozměry a tvary s přesností, která může být dosažena a dodržena s použitím obvyklých výrobních a měřících procesů a technologií pro výrobu pružin s ohledem na vnitřní jakostní směrnice výrobce a na všeobecné tolerance nepředepsaných mezních úchylek a rozměrů podle ČSN ISO 2768-1÷2
 • ustanovení o jakosti povrchu tlačných válcových pružin jsou uvedena v bodě 19 ČSN 02 6002, tlačných kuželových pružin v bodě 18 ČSN 02 6007
 • na povrchu pružin se připouštějí drobné rýhy a škrábnutí (stopy po nástrojích) vyplývající z technologie tváření a jejich hloubka nepřesáhne 2% z průměru drátu
 • u tlačných pružin s obrobenými závěrnými závity a chemicky neleštěných, nebo bez další povrchové protikorozní úpravy se připouští pevně lpějící částečky brusného prachu, který nijak neovlivňuje jakost pružiny, nebo její funkční vlastnosti
 • způsob výroby, technologické a měrové postupy a procesy při výrobě tlačných válcových i kuželových pružin stanoví výrobce v závislosti na typu tlačné pružiny a jejích parametrech a tolerancích, své výrobní technologii a v souladu se svými vnitřními organizačními směrnicemi
 • kontrola tlačných válcových i kuželových pružin, zkoušky, jejich typy, četnost a způsoby jsou uvedeny zde
 • prověřování dodávek tlačných válcových i kuželových pružin a jeho způsoby jsou uvedeny zde
 • výrobce garantuje při dodržení provozních charakteristik namáhání pružin a správné montáže minimální životnost tlačných válcových i kuželových pružin 105 cyklů dle ČSN 02 6001 - článek 18

Specifika TDP pro tažné pružiny

 • pokud není uvedeno v objednávce, kupní smlouvě, nebo těchto TDP uvedeno jinak, technické dodací podmínky na dodávky tažných pružin se řídí ČSN 02 6002
 • popis, výpočet a směrnice pro konstrukci tažných pružin jsou uvedeny v ČSN 02 6001
 • tvar tažných pružin je dán výrobním výkresem pružin odpovídajícím ČSN EN ISO 2162-1 a tabulkou č .2 v ČSN 02 6002, poloha závěsných ok tabulkou č .3 v ČSN 02 6002
 • pružiny se zásadně vyrábějí s pravým smyslem vinutí závitů, vinutí závitů levé se volí pouze z vážných technických důvodů a je nutné tuto volbu s výrobcem předjednat
 • v případě, že výrobce použije pro výrobu tažných pružin technologii s CNC řízením, může po předjednání s odběratelem tvarově upravit některé speciální tvary závěsných ok tažných pružin o technologicky nezbytné rovné úseky drátu (maximálně do dvojnásobku průměru drátu), které nijak neovlivňují jakost pružiny, nebo její výslednou funkčnost
 • základní rozměry tažných pružin jsou uvedeny v tabulce č .4 ČSN 02 6002
 • pro volbu průměru drátu (bod 1.1 tabulky č .4) je nutné vycházet ze standartně dodávaných rozměrů výrobců drátů a kompletní rozměrové řady rozměrů drátů, což naleznete zde
 • ostatní rozměry pružin které nevyhovují limitům podle tabulky č .4 je nutné předjednat s výrobcem
 • typ namáhání (pracovní podmínky) tažných pružin je uveden v tabulce č .6 v ČSN 02 6002
 • ustanovení o požadavcích na sílu vyvinutou tažnou pružinou (silový graf) jsou uvedena v tabulce č .7 ČSN 02 6002
 • ustanovení o požadavcích na stabilitu provedení tažných pružin jsou uvedena v tabulce č .8 ČSN 02 6002
 • je-li na výrobním výkrese tažné pružiny předepsána silová charakteristika (zakreslen silový graf pružiny) je nutné vždy stanovit míru natažení pružiny (délku natažení - deformaci pružiny na délku lx) před měřením její silové charakteristiky
 • výrobce tuto míru vždy projedná s odběratelem před zahájením výroby pružin
 • výrobce zásadně dodává tažné pružiny neusazené
 • případný požadavek na usazení tažných pružin je možné volit pouze v případě vážných technických důvodů, a je nutné ho s výrobcem předjednat

 • Pozn.: potřebný počet natažení tažné pružiny na délku natažení lx je závislý na parametrech tažné pružiny (obecně platí, že čím větší poměr vinutí pružiny tím je menší míra usazení pružiny – a tím pokles předpětí tažné pružiny F0). K usazení pružiny postačí maximálně 5 natažení na usazovací délku, běžně však postačí 1÷3 natažení. Dodávat pružiny stabilizované je z ekonomického hlediska velice náročné, proto je nutnost jeho předepsání třeba důkladně prověřit (zvážit zda při vstupní, výstupní kontrole výrobku ve které je pružina zamontována, nebo při její montáži nedochází k nucenému natahování – usazování pružiny a tím neopodstatněnosti předepsání požadavku na její stabilizaci). Z praxe vyplývá, že je nutné tomuto bodu TDP věnovat zvýšenou pozornost a tím předejít případným budoucím neshodám v dodávkách tažných pružin.

 • ustanovení o požadavcích na úpravu povrchu tažných pružin jsou uvedena v tabulce č .8 ČSN 02 6002
 • na tažné pružiny vyrobené z taženého drátu zpevněného patentováním je možné aplikovat další protikorozní povlaky galvanickým pokovením (černění, libovolně barevný zinkový chromát, cínování, fosfátování), nebo fluoro -plastové protikorozní povlaky (DELTA MKS), podrobnosti naleznete zde
 • všechny tyto požadavky na dodatečnou povrchovou úpravu je nutné s výrobcem předjednat


 • Pozn.: u tažných pružin může při pokovení v rotačních bubnech dojít k zapletení závěsných ok pružin a následně k nekvalitnímu pokovení celého povrchu pružiny. Ke stejnému problému může dojít i v místech kde přiléhají činné závity k sobě. Nekvalitnímu pokovení lze předejít vhodnou konstrukcí závěsných ok pružin, nebo pokovením pružin v nataženém stavu závěsným způsobem, které ale výrazně zvyšuje výslednou cenu pružin. Obecně platí, že pružiny do průměru drátu d = 1,50mm je ekonomicky výhodnější vyrobit z nerezového chromniklového materiálu, před výrobou pružin z patentované oceli a jejich následné protikorozní povrchové úpravy.

 • toleranční pole rozměrů, silových parametrů a tuhosti tažných pružin se zásadně toleruje souměrnými mezními úchylkami. Ustanovení o mezních úchylkách tolerancí tažných pružin jsou uvedena v tabulkách č .10÷20 ČSN 02 6002. Není-li s odběratelem dohodnuto jinak, provede výrobce netolerované rozměry a tvary s přesností, která může být dosažena a dodržena s použitím obvyklých výrobních a měřících procesů a technologií pro výrobu pružin s ohledem na vnitřní jakostní směrnice výrobce a na všeobecné tolerance nepředepsaných mezních úchylek a rozměrů podle
  ČSN ISO 2768-1÷2
 • ustanovení o jakosti povrchu tažných pružin jsou uvedena v bodě 19 ČSN 02 6002
 • na povrchu pružin se připouštějí drobné rýhy a škrábnutí (stopy po nástrojích) vyplývající z technologie tváření a jejich hloubka nepřesáhne 2% z průměru drátu
 • způsob výroby, technologické a měrové postupy a procesy při výrobě tažných pružin stanoví výrobce v závislosti na typu tažné pružiny a jejích parametrech a tolerancích, své výrobní technologii a v souladu se svými vnitřními organizačními směrnicemi
 • kontrola tažných pružin, zkoušky, jejich typy, četnost a způsoby jsou uvedeny zde
 • prověřování dodávek tažných pružin a jeho způsoby jsou uvedeny zde
 • výrobce garantuje při dodržení provozních charakteristik namáhání pružin a správné montáže minimální životnost tažných pružin 105 cyklů dle ČSN 02 6001 - článek 18

Specifika TDP pro zkrutné pružiny

 • pokud není uvedeno v objednávce, kupní smlouvě, nebo těchto TDP uvedeno jinak, technické dodací podmínky na dodávky zkrutných pružin se řídí ČSN 02 6009
 • popis, výpočet a směrnice pro konstrukci zkrutných pružin jsou uvedeny v ČSN 02 6008
 • tvar zkrutných pružin je dán výrobním výkresem pružin odpovídajícím ČSN EN ISO 2162-1 a tabulkou č .1 ČSN 02 6009
 • zkrutné pružiny výrobce doporučuje konstruovat tak, aby se při přijímání energie ve smyslu svého vinutí svinovali a při vydávání energie ve smyslu svého vinutí rozvinovali
 • vzhledem k tomu, že výrobce vyrábí zkrutné pružiny technologií s CNC řízením, může po předjednání s odběratelem tvarově upravit některé části pružin o technologicky nezbytné rovné úseky drátu (maximálně do dvojnásobku průměru drátu), které nijak neovlivňují jakost pružiny, nebo její výslednou funkčnost


 • Pozn.: při konstrukci zkrutných pružin je třeba brát v úvahu změnu rozměru průměrů pružiny (D1 a D2), při svinování se průměr pružiny D zmenšuje, při rozvinování se zvětšuje

 • základní rozměry zkrutných pružin jsou uvedeny v tabulce č .2 ČSN 02 6009
 • pro volbu průměru drátu (bod 1.1 tabulky č .2) je nutné vycházet ze standartně dodávaných rozměrů výrobců drátů a kompletní rozměrové řady rozměrů drátů naleznete ZDE
 • ostatní rozměry pružin které nevyhovují limitům podle tabulky č .2 ČSN 02 6009 je nutné s výrobcem předjednat
 • typ namáhání (pracovní podmínky) zkrutných pružin je uveden v tabulce č .4 v ČSN 02 6009
 • ustanovení o požadavcích na kroutící moment vyvinutou zkrutnou pružinou (momentový graf) jsou uvedena v tabulce č .5 – příloze normy ČSN 02 6009
 • ustanovení o požadavcích na stabilitu provedení zkrutných pružin jsou uvedena v tabulce č .6 ČSN 02 6009
 • je-li na výrobním výkrese zkrutné pružiny předepsána momentová zátěžová charakteristika (zakreslen momentový graf pružiny) je nutné vždy stanovit míru zkrutu pružiny (úhel zkrutu - deformaci pružiny na úhel jx) před měřením její momentové charakteristiky
 • výrobce tuto míru vždy projedná s odběratelem před zahájením výroby pružin
 • výrobce zásadně dodává zkrutné pružiny neusazené
 • případný požadavek na usazení zkrutných pružin je možné volit pouze v případě vážných technických důvodů, a je nutné ho s výrobcem předjednat

 • Pozn.: potřebný počet zkrutů zkrutné pružiny na míru zkrutu jx je závislý na parametrech zkrutné pružiny (obecně platí, že čím větší poměr vinutí tím je menší míra usazení pružiny). K usazení pružiny postačí maximálně 5 zkrutů na usazovací úhel zkrutu, běžně však postačí 1÷3 zkruty. Dodávat pružiny stabilizované je z ekonomického hlediska velice náročné, proto je nutnost jeho předepsání třeba důkladně prověřit (zvážit zda při vstupní, výstupní kontrole výrobku ve které je pružina zamontována, nebo při její montáži nedochází k nucenému zkrucování – usazování pružiny a tím neopodstatněnosti předepsání požadavku na její stabilizaci). Z praxe vyplývá, že je nutné tomuto bodu TDP věnovat zvýšenou pozornost a tím předejít případným budoucím neshodám v dodávkách zkrutných pružin.

 • ustanovení o požadavcích na úpravu povrchu zkrutných pružin jsou uvedena v tabulce č .7 ČSN 02 6009
 • na zkrutné pružiny vyrobené z taženého drátu zpevněného patentováním je možné aplikovat další protikorozní povlaky galvanickým pokovením (černění, libovolně barevný zinkový chromát, cínování, fosfátování), nebo fluoro -plastové protikorozní povlaky (DELTA MKS), podrobnosti naleznete zde
 • všechny tyto požadavky na dodatečnou povrchovou úpravu je nutné s výrobcem předjednat


 • Pozn.: u zkrutných pružin se speciálně tvarovanými rameny může při pokovení v rotačních bubnech dojít k zapletení pružin a následně k nekvalitnímu pokovení celého povrchu pružiny. Ke stejnému problému může dojít i v místech kde k sobě přiléhají závity, nebo speciálně tvarované ramena pružin. Nekvalitnímu pokovení lze předejít vhodnou konstrukcí pružin, nebo pokovením pružin závěsným způsobem, které ale výrazně zvyšuje výslednou cenu pružin. Obecně platí, že pružiny do průměru drátu d = 1,50mm je ekonomicky výhodnější vyrobit z nerezového chromniklového materiálu, před výrobou pružin z patentované oceli a jejich následné protikorozní povrchové úpravy.

 • toleranční pole rozměrů, momentových parametrů a tuhosti zkrutných pružin se zásadně toleruje souměrnými mezními úchylkami
 • ustanovení o mezních úchylkách tolerancí zkrutných pružin jsou uvedena v tabulkách č .8÷14 ČSN 02 6009
 • není-li s odběratelem dohodnuto jinak, provede výrobce netolerované rozměry a tvary s přesností, která může být dosažena a dodržena s použitím obvyklých výrobních a měřících procesů a technologií pro výrobu pružin s ohledem na vnitřní jakostní směrnice výrobce a na všeobecné tolerance nepředepsaných mezních úchylek a rozměrů podle ČSN ISO 2768-1÷2
 • ustanovení o jakosti povrchu zkrutných pružin jsou uvedena v bodě 20 ČSN 02 6009
 • na povrchu pružin se připouštějí drobné rýhy a škrábnutí (stopy po nástrojích) vyplývající z technologie tváření a jejich hloubka nepřesáhne 2% z průměru drátu
 • způsob výroby, technologické a měrové postupy a procesy při výrobě zkrutných pružin stanoví výrobce v závislosti na typu zkrutné pružiny a jejích parametrech a tolerancích, své výrobní technologii a v souladu se svými vnitřními organizačními směrnicemi
 • kontrola zkrutných pružin, zkoušky, jejich typy, četnost a způsoby jsou uvedeny zde
 • prověřování dodávek zkrutných pružin a jeho způsoby jsou uvedeny zde
 • výrobce garantuje při dodržení provozních charakteristik namáhání pružin a správné montáže minimální životnost zkrutných pružin 104 cyklů dle ČSN 02 6008 - článek 16

Specifika TDP pro ostatní (tvarové) pružiny

 • pokud není uvedeno v objednávce, kupní smlouvě, nebo těchto TDP uvedeno jinak, technické dodací podmínky na dodávky tvarových pružin se řídí ČSN 02 6010
 • veškeré technické dodací podmínky na dodávky ostatních tvarových pružin musejí být přesně specifikovány v objednávce, kupní smlouvě, nebo v rámci technického řízení při vzorování těchto pružin
 • tvar tvarových pružin je vždy dán výrobním výkresem pružin odpovídajícím ČSN EN ISO 2162-1
 • tvarové pružiny výrobce doporučuje konstruovat ve spolupráci s výrobcem, aby se předešlo jejich případné technologické nevyrobitelnosti, nevhodnému typu namáhání při přijímání energie (ohýbání, kroucení) a také s ohledem na výrobní možnosti technologie s CNC řízením
 • základní rozměry tvarových pružin jsou uvedeny v bodech 8 ÷ 12 ČSN 02 6010
 • základní ostatní rozměry tvarových pružin (poměry vinutí, poloměry ohybů atd.) jsou obdobné jako u výše uvedených pružin tlačných, tažných a zkrutných a výrobce doporučuje tyto při konstrukci předjednat
 • pro volbu průměru drátu je nutné vycházet ze standartně dodávaných rozměrů výrobců drátů a kompletní rozměrové řady rozměrů drátů naleznete zde
 • typ namáhání (pracovní podmínky) tvarových pružin stanovuje odběratel podle způsobu jejich namáhání při vykonávání práce (a v souladu s bodem 17 ČSN 02 6010) prostřednictvím výrobního výkresu pružiny, nebo ve zvláštních požadavcích na pružinu
 • požadavky na vyvinutou sílu (silový graf), kroutící moment (momentový graf), nebo jiný typ přijímání energie tvarových pružin (podle tvaru a použití pružin) musí stanovit odběratel prostřednictvím výrobního výkresu pružiny, nebo ve zvláštních požadavcích na pružinu
 • ustanovení o požadavcích na stabilitu provedení tvarových pružin musí stanovit odběratel prostřednictvím výrobního výkresu pružiny, nebo ve zvláštních požadavcích na pružinu
 • pokud tyto požadavky nebudou přesně stanoveny, výrobce dodá pružinu ve tvaru, rozměrech, s mezními úchylkami a tolerancemi stanovenými na výrobním výkrese pružiny bez ohledu na její případné usazování rozměrů při prvních zatíženích (podobně jako například u tlačných pružin)


 • Pozn.: potřebný počet cyklů zatížení dané tvarové pružiny na usazovací míry, po kterém se již nemění jednotlivé rozměry nebo tvar dané tvarové pružiny, je závislý na parametrech tvarové pružiny v závislosti na jejím druhu namáhání. K usazení rozměrů tvarových pružin postačí obvykle maximálně 5 cyklů daného pohybu usazení. Dodávat tvarové pružiny stabilizované je z ekonomického hlediska velice náročné a vyžaduje výrobu speciálních přípravků, proto je nutnost jeho předepsání třeba důkladně prověřit. Z praxe vyplývá, že je nutné tomuto bodu TDP věnovat zvýšenou pozornost, typ a způsob usazování tvarových pružin předjednat s výrobcem a tím předejít případným budoucím neshodám v dodávkách tvarových pružin.

 • ustanovení o požadavcích na úpravu povrchu tvarových pružin jsou shodná s výše uvedenými tlačnými, tažnými a zkrutnými pružinami a to v závislosti na tvarové podobnosti pružiny s pružinami výše uvedenými
 • na tvarové pružiny vyrobené z taženého drátu zpevněného patentováním je možné aplikovat další protikorozní povlaky galvanickým pokovením (černění, libovolně barevný zinkový chromát, cínování, fosfátování), nebo fluoro-plastové protikorozní povlaky (DELTA MKS), podrobnosti naleznete zde
 • všechny tyto požadavky na dodatečnou povrchovou úpravu je nutné s výrobcem předjednat


 • Pozn.: u tvarových pružin může při pokovení v rotačních bubnech dojít k zapletení pružin a následně k nekvalitnímu pokovení celého povrchu pružiny. Ke stejnému problému může dojít i v místech kde k sobě přiléhají závity, nebo speciálně tvarované ramena pružin. Nekvalitnímu pokovení lze předejít vhodnou konstrukcí pružin, nebo pokovením pružin závěsným způsobem, které ale výrazně zvyšuje výslednou cenu pružin. Obecně platí, že pružiny do průměru drátu d = 1,50mm je ekonomicky výhodnější vyrobit z nerezového chromniklového materiálu, před výrobou pružin z patentované oceli a jejich následné protikorozní povrchové úpravy.

 • toleranční pole rozměrů, silových parametrů, momentových parametrů a tuhosti tvarových pružin se zásadně toleruje souměrnými mezními úchylkami
 • ustanovení o mezních úchylkách tolerancí tvarových pružin jsou uvedena v tabulkách č .4÷9 ČSN 02 6010
 • není-li s odběratelem dohodnuto jinak, provede výrobce netolerované rozměry a tvary s přesností, která může být dosažena a dodržena s použitím obvyklých výrobních a měřících procesů a technologií pro výrobu pružin s ohledem na vnitřní jakostní směrnice výrobce a na všeobecné tolerance nepředepsaných mezních úchylek a rozměrů podle ČSN ISO 2768-1÷2
 • pro ustanovení o jakosti povrchu tvarových pružin jsou uvedena v bodě 30 ČSN 02 6010
 • na povrchu pružin se připouštějí drobné rýhy a škrábnutí (stopy po nástrojích) vyplývající z technologie tváření a jejich hloubka nepřesáhne 4% z průměru drátu
 • způsob výroby, technologické a měrové postupy a procesy při výrobě tvarových pružin stanoví výrobce v závislosti na typu tvarové pružiny a jejích parametrech a tolerancích, své výrobní technologii a v souladu se svými vnitřními organizačními směrnicemi
 • kontrola tažných pružin, zkoušky, jejich typy, četnost a způsoby musejí být s výrobcem předjednány
 • prověřování dodávek tvarových pružin a jeho způsoby jsou uvedeny zde
 • životnost tvarových pružin může výrobce garantovat pouze u pružin, které vystaví dlouhodobým zkouškám po kterých lze stanovit míru životnosti

Smidra design - tvůrce těchto stránek