Systém řízení jakosti

 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. úspěšně dokončila zavádění systému managementu jakosti podle
  ČSN EN ISO 9001:2001 a dne 23.08.2004 získala osvědčení o certifikaci

Technologické pod-procesy SŘJ

 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. používá k řízení jakosti procesy, činnosti a postupy v souladu s normou
  ČSN EN ISO 9001:2001, který je u výrobce definován především vnitřními organizačními směrnicemi a příručkou jakosti
 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. ručí za jejich dodržování a prostřednictvím svých cílů jakosti i za neustálé zlepšování systému řízení jakosti směřující k vyšší jakosti vyráběných pružin i souvisejících služeb
 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. si může na odběrateli (v procesu technické přípravy výroby) před zahájením sériové výroby vyžádat, a technicky prokonzultovat, dodatečný technický protokol pružiny (TPP); list TPP je ke stažení zde
 • tento protokol slouží především ke stanovení a zpřesnění (na výrobním výkrese, nebo v ostatních technických dokumentech neuvedených, ale pro výrobu nezbytných) pomocných parametrů pružin a pro stanovení úchylek a tolerancí těchto i ostatních parametrů kontrolovaných odběratelem, které jsou odlišné od obecně platných hodnot

Technická komunikace

 • pro usnadnění technické komunikace a identifikace může výrobce doplnit do výrobních výkresů pružin (zejména pružin zkrutných a tvarových) k jednotlivým, příslušnou obecně platnou technickou normou neoznačeným, hodnotám parametrům pružin dodatečné pomocné identifikační značky A ÷ Z (viz obrázek)
 • takto označené parametry jsou poté ve veškerých technických dokumentech souvisejících s danou pružinou označovány těmito identifikátory
 • kopie výrobního výkresu doplněného o identifikátory výrobce zašle nejpozději s první dodávkou pružin odběrateli

Identifikace neshodných kusů

 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. vyrábí tlačné a některé typy tažných pružin na tvářecích mechanických automatech s elektronickým sledováním průběhu výroby umožňující automaticky případnou okamžitou regulaci a korekci nastavení tvářecího stroje k dosažení požadované jakosti pružin
 • při výrobě je sledováno 100% pružin z výrobní dávky a případně zjištěné neshodné kusy jsou systémem automaticky vytříděny mimo bezvadnou dávku
 • u takto sledované výrobní dávky je možné ze sledovacího systému pořídit výpis sledování procesu výroby – SPC
 • tlačné pružiny s obrobenými závěrnými závity jsou obráběny na brusných poloautomatech s jedno a dvoj párovými brusnými vřeteny
 • zkrutné, tažné a tvarové pružiny jsou vyráběny na strojích s CNC řízením
 • tyto stroje umožňují sledování až 5-ti libovolných parametrů pružin dotekovými, nebo UV sondami
 • prostřednictvím svého software stroj okamžitě provede případnou regulaci a korekci nastavení pracovních poloh tvarovacích nástrojů k dosažení požadované jakosti pružin
 • při výrobě je sledováno 100% pružin z výrobní dávky a případně zjištěné neshodné kusy jsou buď vytříděny mimo bezvadnou dávku, nebo stroj prostřednictvím tzv. chybového software vyrobí speciální, snadno odlišitelný kus (např. raménko neshodné zkrutné pružiny stroj vyrobí 10x delší oproti shodným pružinám)
 • takto speciálně vyrobený kus pak může být i v bezvadné dávce, kterou ale nelze považovat za neshodnou, protože neshodný kus nemůže být odběratelem vzhledem ke svým odlišným parametrům zamontován a odběratel ho proto po identifikaci zlikviduje
 • za každý neshodně vyhodnocený kus stroj automaticky vyrobí nový shodný kus, proto počet shodných kusů v dodávce vždy odpovídá požadavkům na dodávku

Proces vzorování prvního kusu

 • výrobce zahajuje výrobu pružin podle parametrů získaných z výsledků zkoušek v procesu „vzorování prvního kusu“
 • výsledky měření z tohoto procesu jsou zaznamenány do dokumentu „Vzorovací list“; list je k nahlédnutí zde
 • proces je prováděn vždy před:
 • zahájením sériového vinutí pružin na strojích
 • před zahájením sériového obrábění pružin na brousících strojích
 • při změně šarže vstupního materiálu v průběhu výroby jedné výrobní dávky
 • vývojový diagram procesu „zkoušení prvního kusu“ je následující:

Jakostní dokumentace

 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. vystavuje ke každé dodávce jeden z jakostních dokumentů podle ČSN EN 10 204:
  • inspekční certifikát „3.1“ (atest) – dokument výstupní kontroly potvrzující jakost dodané dávky pružin, obsahuje výsledky zkoušek provedených na základě specifického měření
  • prohlášení o shodě s objednávkou „2.1“ - dokument výstupní kontroly potvrzující jakost dodané dávky pružin, neobsahuje výsledky zkoušek
 • druh vystaveného jakostního dokumentu je předepsán typem požadované zkoušky na výrobním výkrese pružiny, nebo předpisem ve zvláštních požadavcích v objednávce (kupní smlouvě)
 • není-li druh požadovaného jakostního dokumentu předepsán, výrobce vždy vystaví prohlášení o shodě s objednávkou podle ČSN EN 10 204 2.1.
 • vzory jakostní dokumentace si můžete stáhnout zde, nebo prohlédnout níže:

   


Smidra design - tvůrce těchto stránek