Technické dodací podmínky - všeobecná základní ustanovení

 • tyto TDP se stanovují především z důvodů usnadnění uplatňování technických požadavků na dodávání pružin, usnadnění technické komunikace a předejití případných technických nejasností nebo nedorozumění mezi výrobcem a odběratelem
 • zároveň řeší problematiku nesouladu některých obecně platných technických norem v rámci EU (EN, DIN, ISO) a našimi normami ČSN, a také některé rozpory v technických požadavcích na pružiny s ohledem na současné technologické výrobní možnosti, procesy a jakosti vstupních materiálů (v souvislosti s daty vydání obecně platných technických norem)
 • prvotně platné jsou veškeré technické podmínky písemně smluvené mezi výrobcem a odběratelem před technickými podmínkami stanovenými v těchto TDP i v jinak obecně platných technických normách, pokud na ně není v prvotně platných ustanovení výslovně odkazováno
 • protože některé zvláštní technické požadavky lze splnit pouze za zcela mimořádných výrobně-technických podmínek nebo opatření, výrobce doporučuje projednat takovéto požadavky již v procesu konstrukce pružin
 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. ručí odběrateli, že použitím pružin dle těchto TDP nedojde k porušení patentových práv třetí strany
 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. odpovídá za nezveřejnění, ani jakékoliv jiné poskytnutí třetí straně nebo publikování, odběratelem výrobci předané výrobní a technické dokumentace, které je duševním majetkem odběratele

Oblast platnosti TDP

  Tyto TDP platí pro všechny typy vinutých pružin dodávaných společností MARTIS - pérovna s.r.o.:
 • tlačné pružiny (šroubovitá válcová pružina se stálou vůlí mezi činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose proti sobě; drát tlačné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na krut)
 • tažné pružiny (šroubovitá válcová pružina s obvykle k sobě přiléhajícími činnými závity způsobilá přijímat vnější síly působící v její ose od sebe; drát tažné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na krut)
 • zkrutné pružiny (šroubovitá válcová pružina mající alespoň jeden a půl závitu způsobilá přijímat vnější síly působící v jejích rovinách kolmých k ose vinutí působící kroutící moment ve smyslu svinování nebo rozvinování; drát zkrutné pružiny je při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb)
 • ostatní – tvarové pružiny (pružina libovolného prostorového tvaru způsobilá přijímat vnější síly v rovinách, nebo osách ve smyslu ohýbání jejího tvaru; drát tvarové pružiny může být při pracovní činnosti pružiny namáhán na ohyb i krut)

Požadavky na zadání výroby

 • MARTIS - pérovna s.r.o. vyrábí pružiny pouze na základě došlých objednávek, nebo na základě kupních nebo rámcových smluv uzavřených s odběratelem
 • kupní smlouvy a objednávky musejí být písemně uzavřeny před zahájením vlastního procesu výroby
 • každá objednávka vinutých pružin musí obsahovat minimálně následující údaje (podle ČSN EN 10021 kap.4):
  • celkové identifikační údaje odběratele
  • přesné označení výrobního výkresu pružiny (číslo výrobního výkresu, nebo kódové označení přiřazené výrobcem podle typu a pořadí)
  • počet požadovaných kusů pružin v dodávce
  • návrh termínu dodání pružin
 • další případné zvláštní požadavky na pružinu nebo dodávku pružin, podrobně vypsané

Technické dodací podmínky všeobecná ustanovení pro všechny typy pružin

 • technické parametry (tvar, rozměry, materiál, povrchová úprava a silové parametry) a funkční vlastnosti jsou vždy dány výrobním výkresem pružiny výrobní výkresy pružin musejí odpovídat ČSN EN ISO 2162-1 (nahrazuje
  ČSN 01 3210) a ČSN EN ISO 2162-2 (nahrazuje ČSN 01 3211)
 • vzorové výkresy pružin jsou k dispozici v *.pdf formátu na zde
 • výrobce vždy provádí kontrolní přepočet parametrů pružin a případné rozdíly sdělí odběrateli před zahájením výroby
 • pro výrobu pružin výrobce standartně používá následující jakosti materiálů
 • tažený ocelový drát zpevněný patentováním na pružiny, obchodní označení „patent“ podle EN 10 270-1 (ČSN 42 6450)
 • tažený ocelový drát z chromniklové austenitické korozivzdorné oceli, obchodní označení „nerez 12Cr18Ni“ podle EN 10 270-3
 • tažený drát dvakrát pružinově tvrdý ze slitiny mědi CuSn6 a CuSn8 podle ČSN 42 3016 a ČSN 42 3018 
 • veškeré mechanické a chemické vlastnosti jednotlivých materiálů v závislosti na průměrech (průřezech) naleznete zde
 • obecné rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru drátů se řídí a jsou uvedeny v ČSN EN 10218-2
Pozn.: pro výrobu všech typů pružin používáme převážně materiály dovážené od zahraničních výrobců (v výjimkou drátů ze slitin mědi), proto jsou zde uváděny normy ČSN pro tyto materiály pouze pro orientaci. Použití jiných typů materiálů na výrobu pružin je nutné s výrobcem předjednat.
 • společnost MARTIS - pérovna s.r.o. standartně provádí u pružin vyrobených z drátů patentovaných na pružiny (EN 10 270-1 a jiné ekvivalenty), které nemají žádnou jinou další povrchovou úpravu, konzervaci olejem INKOR 005 (konzervační olej DMSO extrakt, IP 364<3% - bezpečnostní datový list oleje je zde
 • v případě Vašeho zvláštního požadavku je možné po předjednání s výrobcem použít ke konzervaci i jiný typ oleje
 • pružiny z korozivzdorné chromniklové oceli (EN 10 270-3 a jiné ekvivalenty) nekonzervujeme
 • na povrchu pružin se mohou vyskytovat drobné skvrnky po oleji používaném při výrobě, které žádným způsobem neovlivňují kvalitu, nebo parametry pružin
 • v případě Vašeho zvláštního požadavku je možné po předjednání pružiny z chromniklové oceli chemicky leštit do inertního stavu, podrobnosti naleznete zde
 • jednotlivé pružiny (kusy) nejsou označovány, pružiny jsou označovány hromadně, podrobnosti naleznete zde

Referenční vzorkové a změnové řízení

 • před zahájením sériových dodávek, Vám po předjednání můžeme předložit ke schválení referenční vzorky pružin, včetně průvodní dokumentace „ZPRÁVA O ZKOUŠCE VZORKU“ (podle VDA 6.1), jakostní dokumentace podle
  ĆSN EN 10 204 3.1 a rozměrovým protokolem výstupní kontroly
 • sériové dodávky pak mohou být uskutečněny po odsouhlasení referenčních vzorků
 • odběratel tyto referenční vzorky musí vhodně uložit v souladu se svými vnitřními organizačními směrnicemi tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození, nebo poškození vlivem nevhodného prostředí a zároveň výrobci zašle zaplombované, nebo jinak zabezpečené, řádně označené referenční vzorky, které výrobce uloží obdobným způsobem jako odběratel
 • jakákoliv změna technických parametrů pružiny, technických dokumentů, nebo jiných podkladů sloužících k technické identifikaci pružin musí být projednána předem v řádném změnovém řízení a oboustranně písemně odsouhlasena
 • výrobní výkresy pružin musejí být vždy označeny novým indexem změny a musí být výrobci (nebo odběrateli) předány před zahájením výroby pružin s touto změnou
 • podrobnější podmínky služby „Free samples“ – vzorky zdarma naleznete zde
Smidra design - tvůrce těchto stránek